23 Ocak 2010 Cumartesi

Spor Teşkilatı(elde ki notlar)

ORGANİZASYONUN TANIMI VE ÖNEMİ: Organizasyon işletmenin amacına ulaşabilmesi için gereksinim duyduğu maddi ve beşeri araçlarla donatılması ve bu araçların en verimli olacakları ve ya en ekonomik şekilde çalıştırılacakları kısım ve bölümlere yerleştirilmesi anlamına da gelmektedir. Organizasyon insanların beraberce iş görme ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir yapı oluşturmalıdır.

ORGANİZASYON SÜRECİ: Beşeri organizasyon sürecini bir işletimde yapılacak işleri belirleme, bu işleri kendi içinde benzerlik durumuna göre gruplamak, gruplanan işleri görecek sayı ve nitelikteki personeli işe alarak(istihdam ederek) bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile örgütsel ilişkilerini düzenlemek, çalışanlarının toplamı olarak tanımlayabiliriz.

· Amaçlara ulaşabilmek için yapılacak işleri belirleme.

· İş analizleri yardımıyla birbirlerine çeşitli bakımlardan benzeri işleri bir araya getirerek gruplandırma.

· Her iş grubu için bu işleri görecek sayı ve personeli belirleme.

· İşe alınacak personelin yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiğini belirleme.

· Yönetim görevince çalışacak personelin üretim kaynaklarını ne oranda kullanabileceği yetkileri ve sorumlulukları tanımlama.

· İşe personel almadan önce bu personelin yapacağı görevleri belirleme.

· Organizasyonlarda görev alan yöneticilerin, hangi iş grupları ile ilişkilerde olacağını belirleme.

· Aynı yöneticilerin kuruluşun yakın çevresindekilerini, grup ve kuruluşlarla ne zaman,nasıl, hangi konularda, hangi yetkiler ölçüsünde ilişkiye gireceklerini belirleme.

· Her örgüt grubunun bağlı olduğu üst yönetici ile hangi zamanlarda ne tür raporlama ilişkisine girileceğine, bunların zorunlu ve ya ihtiyari alanlarını belirleme.

· Her bölüm ve ya kısım yönetcisinin başka grup yöneticileri ile birlikte katılacakları komite toplantılarını belirleme.

· Bütün bu özelliklere uygun personelin uygun nitelik taşıyanlarını istihdam etme.

ORGANİZASYONUN İLKELERİ:

-KOORDİNASYON: Organizasyonun ilk ilkesi koordinasyondur. Organizasyonlar, uzmanlaşma ve iş bölümünün doğal sonuçları olduklarından, amacı organizasyonlardaki bütün işlerin koordine edilerek gerçekleştirmesine ulaşmak olmalıdır.

-YETKİ: Organize olma gerekliliği diğer ilkelerin rehberliğindeki aktivitelerinde harekete geçirmesi gerekir. İlk yetki faaliyeti her bir yönetim işinin görev ve sorumlulukları tarafından tanımlanmasıdır.

-LİDERLİK: Yetkinin kullanımı, liderlik vasfıyla yönlenir. Yani buna yetkinin kişiselleştirilmesi denebilir.

-UZMANLAŞMA: Kişilerin hangi süreyle hangi işten sorumlu olacağını belirtmesidir. Yazılı olarak bildirilmelidir.

SPOR YARIŞMA SİSTEMLERİ

Yarışmaların düzenli bir şekilde organize edilebilmesi ön çalışma ve programların daha önce hazırlanmasıyla mümkündür. Program hazırlanırken;

- Yarışmaya katılan takım sayısı

- Ayrılan zaman

- Yönetecek hakem

- Yerleşme yerleri

- Sağlık ve ulaşım tedbirleri

- Emniyet göz önünde bulundurulmalı

Ülkemizde yerleşmiş ve yaygın bir biçimde uygulanan spor yarışma sistemleri şunlardır.

1- Lig Sistemi(puan sistemi)

2- Tek devreli lig sistemi

3- Çift devreli lig sistemi

A-Her takımın birbirleriyle turnuva sürecinde bir kez karşılaşma yapması anlamındadır. Yapılan maç sayısını saptamak için şu formül kullanılır.

FORMÜL>> Takım sayısı = n-1 X n / 2 = Maç sayısı.

Sözlü anlatım olarak müsamakaya katılan takım sayısı bir eksiğiyle carpılır ve ikiye bölünür. Örneğin, (8-1) x 8/2= 28 maç yapılacaktır.

1. GÜN 2.GÜN

1-8 1-2

2-7 3-8

3-6 4-7

4-5 5-6

ELEME SİSTEMİ: Müsabakaya katılan sayısı ya da ferdi sporcu sayısını fazlalığı ya da süresinin azlığı olduğu durumlarda kullanılır. Kazanan takımın bir üst tura çıkması diğerlernin eve dönmesidir.

A-TEK ELEME SİSTEMİ

Eğer katılan takım sayısı 4 ve 4ün katı ise takımlar hiçbir işlem yapılmaksızın sistem uygulanır.

Maç sayısı: takım sayısı-1

Maç sayısı: N-1

Katılan takım 4 ve 4ün değilse bir takım “bay” ilan ediliyor. Bu sayının üstündeki sayıda çıkarılır. Yani 13 takım varsa 16 dan 13 çıkarılır. 3 takım bay ilan edilir. Diyelim ki 18 takım var, bir sonraki kat olan 32 den çıkarılır. 32-18=12 takım baydır.

B-KARMA SİSTEM

Hem lig hem eleminasyon sisteminin kullanıldığı sistemdir. Türkiye şampiyonası, şampiyonlar ligi, dünya kupası eleminasyon sistemi ve grup düzeni gibi.

*Öncelikli grup, lig daha sonra eleme sistemi kullanılır.

4’lü grup eşleşmesi örneği,

A1

A1

B2

B1 A1

B1

D2

A1 (FINAL)

A2

C1

C1 C1

B2

B2

D1

ORGANİZASYON ---

YAZIŞMA,ONAY ve TAHSİSLER: Organizasyonu resmen başlatan işlemlerin toplandığı gruptur. Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve bunlara izin, onay alındıktan sonra(belgelenmek kaydıyla) yürürlüğe sokulması çalışmalarını kapsar. Bu çalışmaları, şu ana başlıklar altında sayabiliriz.

TAKIMLARA DAVET

Yazışmalar, yöresel, ulusal ve ya uluslar arası düzeyde organize edilebilirler. Yöresel ve ulusal organizasyonlarda da davet doğrudan kulüplere yapılır. Organizasyonun uluslar arası nitelik taşıması halinde ise, devletin ülkelerin milli federasyonlarına yapılmasında yarar vardır. Ancak, Avrupa kupaları, temsili müsabakalar, kulüplerin katılacağı özel turnuvalar gibi, doğrudan doğruya milli takımların değil de kulüp takımların iştirakıyla… Ayrıca devlet yazıları, eğer daveti yapan ülke vize istiyorsa, bu vizenin alınması içinde gereklidir. Davete cevap verilmeli katılıp katılmayacağını bildirmeli. Cevapta gecikme olursa ihraç ve para cezası verilir.


İZİN VE GÖREVLENDİRME ONAYLARI

Bir müsabaka organizasyonun üstlenilmesi halinde yapılacak olan ilk iş, bu organizasyona ait gerekli izin ve onayları almaktır. Organizatör devlet ise, bu prosedür devletin kendi birimleri arasındaki iç yazışmalarla işlemeye başlar. Organizatör devlet değil ise, işe önce devlet kademelerinden izin alınarak başlanması gereklidir. GSGM’ ye yapılacak başvuru ve alınacak izin ile,devletin diğer ilgili kademelerinin onayları sonrası, organizasyonun yapılması kesinlik kazanır.

MALİ ONAY

Bir organizasyonun belki de en zorlu kısmını bu aşamada yerine getirilmesi gereken işlemler teşkil etmektedir. Organizasyonun yapılacağı belli olduktan sonra hesap edilen harcamalar ve varsa gelecek katılma payları ve diğer gelirlerle tahmini bir bütçe hazırlanır ve mali sorumluların onayına sunulur. Zira devlet sektöründe mali sorumlular her ne kadar devlet teşekkülünün kadrosunda görev yapsalar bile, mali açıdan teşekkülün en büyük amirine değil, SAYIŞTAY’ a karşı sorumludur ve EMİR ALMAZLAR.

MÜSABAKA ALANLARININ TAHSİSİ

Organizasyonların yapılacağı tarih ve yerlere göre müsabaka alanlarının tahsisi, tüm spor branşlarının koordinasyonu sağlandıktan sonra faaliyet sezonu öncesinde yapılmaktadır. Ancak bazen yanlışlıkla aynı tarihte aynı spor alanına birden fazla organizasyon verildiğine rastlanır. Bu durumlarda çoğu kez spor alanı öncelik sırasıyla uluslar arası nitelik taşıyana, uluslar arası niteliği yoksa ulusal niteliği olana verilir ve diğer organizasyon başka bir yöreye ve ya spor alanına kaydırılır.

KOMİTELERİN KURULMASI

Müsabakalarının organizasyonu, değişik aşamalar için şu şekilde sıralanır.

1-ONUR KURULU

Spor bakanı organizasyon yapılan yörenin valisi, belediye başkanı, GSGM müdürü ve muavini, ilgili sporun uluslar arası federasyon başkanının yer aldığı komitedir. Herhangi bir görevi bulunmamakla beraber, protokol de temsil yetkisi mevcuttur.

2-KONTROL KOMİTESİ

Sadece uluslar arası organizasyonlarda kullanılan komitedir. Üyeleri ve başkanı ilgili spor branşının uluslar arası federasyonu tarafından seçilir. Organizatör ülkeden seçilen 1-2 kişinin haricinde diğer üyelikleri, ilgili spor konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Organizasyonlarla ilgili üst düzey yönetim kararları bu komitede alınır ve gereken yerlere bildirilir. Organizasyonun beynidir.

3-ORGANİZASYON KOMİTESİ

Ulusal organizasyonlarda üst, uluslar arası organizasyonlarda alt düzey yönetim kararlarının alındığı komitedir. Tamamen organizatör ülkenin mensuplarından oluşur. Organizasyon için ihtiyaç duyulan çeşitli faaliyet alanlarından deneyim sahibi kişilerin bulunduğu bir topluluktur.

4-İCRA KOMİTESİ

Kontrol komitesi ve organizasyon komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, işleri yöneten komitedir. Üyeleri, ilgili spordan bir çok yönüne vakıf, karar verme yeteneğine sahip kişilerden seçilir. Bu üyeler organizasyonun sağlıklı yürüyebilmesi için çeşitli mekanlarda görev icra ederler ve her biri münferiden uygulama yapmak için yetkilidir. Başkanlık görevi ise genellikle organizasyonun komitesi ve ya kontrol komitesi üyesi de olan biri tarafından yerine getirilir.

YÖRESEL ORGANİZASYON KOMİTESİ

Yapılacak olan organizasyonun birden fazla yörede gerçekleştirilmesi planlanmışsa, her yöre için bir yöresel organizasyon komitesine ihtiyaç vardır. Organizasyon komitesinin yapı ve nitelikleri ile aynıdır.

ALT KOMİTELER

Her organizasyonda mutlaka mevcut olmayıp organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekirse, sadece belli bir hizmet ve ya işle uğraşmak üzere kurulan komitedir. Bu komiteler organizasyon komitesine bağlı çalışırlar ve kendi görev alanlarında yapılması gereken işleri üstlenirler. Üyelerinin uzman sıfatlarını taşımaları şart olmamakla beraber görev alanlarına yabancı olmamaları gerekir.

SPOR TEŞKİLATI FİNAL NOTLARI

HAZIRLAYAN,

TOLGA YALÇIN.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder